KOLUMNISTI

Jasmin Halebić
Jasmin Halebić

Dr. sc. Jasmin Halebić. Rođen u Konjicu, 1974. Doktorat iz ekonomije stekao 2009. g. na Univerzitetu u Zenici, gdje je trenutno u zvanju vanrednog profesora na oblasti ekonomska teorija i politika. Od 2015. g. obnaša dužnost ministra finansija u Kantonu Sarajevo.

Zara Halilović
Zara Halilović

Pomoćnica direktora, Direkcija za EU integracije Bosne I Hercegovine. magistrirala 2005. godine Evropske studije na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji. Od 2000. do 2003. godine radila u Ministarstvu za evropske integracije Bosne i Hercegovine, a nastavila svoj angažman u Direkciji za evropske integracije. U okviru procesa pripreme odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije ispred Direkcije za evropske integracije organizuje i priprema prijedloge odgovora vezano za fondove EU. Od 2006. godine do sada objavila vise stručnih radova na temu evropskih integracija i korištenja fondova EU.

Nijaz Avdukic
Nijaz Avdukic

M.Sc. Nijaz Avdukić je rođen 1976. Godine. Ima više od 15 godina stručnog radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru. Iskustvo je sticao u prehrambenom, trgovačkom i sektoru za proizvodnju električne energije. U javnom sektoru se bavi strateškim planiranjem. U posljednih 6 godina zaposlen u Federalnom zavodu za programiranje razvoja kao pomoćnik direktora za razvojno planiranje.

Rijad Kovac
Rijad Kovac

Rijad Kovač, pomoćnik direktora u Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Jedan od osnivača Udruženja eveluatora u BiH I doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Mr. Snežana Mišić- Mihajlović
Mr. Snežana Mišić- Mihajlović

M.Sc. Snežana Mišić Mihajlović je završila master studij u oblasti okolišnih nauka i javnih politika pri Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i specijalistički program (fellowship program) za istraživanja u oblasti društvenih nauka i evaluaciju programa pri Institutu za evaluacije, Univerzitet George Washington. Ona je ekspert za dobru upravu u oblasti zaštite okoliša, javne politike za decentralizaciju i jačanje civilnog društva. Također se intenzivno bavi metodama za strateško planiranje i za evaluaciju projekata i javnih politika.

Marijana Sumpor
Marijana Sumpor

dr. Marijana Sumpor ima više od 20 godina radnog iskustva uključujući Ekonomski institut, Zagreb (od 2001), Ministarstvo financija RH (1995-1998) i BNP-Dresdner Bank (Croatia) (1998-2000). Doktorirala je 2005.g. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Područja interesa su: regionalna politika, strateško planiranje i evaluacija. Od X.2015.g. koordinira Hrvatsku mrežu evaluatora (HEM) i od X.2017.g. mrežu evaluatora Zapadnog Balkana (WBEN).

Ivana Rašić Bakarić
Ivana Rašić Bakarić

Dr Ivana Rašić Bakarić radi kao viši istraživać na Ekonomskom institutu Zagreb, u odjelu za regionalni razvoj od 2001. Doktorirala je 2010 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa tezom naslova „Statistical and methodological basis for definition of spatial-economic entities of the Republic Croatia“. Ivana je aktivni istraživač, consultant i predavač.

Irena Đokić
Irena Đokić

Dr.sc. Irena Đokić radi u multidisciplinarnom Odjelu za regionalni razvoj Ekonomskog instituta, Zagreb, kao znanstvena suradnica. Kao gost predavač angažirana je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Puli, Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te na Visokoj poslovnoj školi VERN. Područje njezinog istraživanja je planiranje i programiranje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te izgradnja za to potrebnih kapaciteta.

Đenana Čolaković
Đenana Čolaković

Đenana Čolaković, diplomirani inžinjer mašinstva i magistar ekonomskih nauka. Do 2004. godine je radila u Međunarodnom crvenom križu i Uredu visokog predstavanika za BiH. Od 2004. do 2007. godine je bila savjetnik premijera ZDK. Od 2007. godine je sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

Risto Ivanov
Risto Ivanov

Risto Ivanov je doktor ekonomskih nauka, certificirani konsultant u menadžmentu, I projektni menadžer sa preko 34 godine radnog iskustva, 9 godina u biznisu, 8 godina u politici I 17 godina u konsaltingu. Specijalizaran je u dizajniranju i upravljanju praktičnim alatima koji su usmjereni na poboljšanja u privatnom I javnom sektoru. Također je vanjski evaluator za Erasmus+, Programe prekogranične saradnje I drugih nacionalnih I međunarodnih projekata.

Steve Powell
Steve Powell

Steve Powell je doktorat znanosti stekao je na Sveučilištu Middlesex u Velikoj Britaniji a Diplomu is oblasti psihologije na Sveučilištu u München-u, živio je u u Bosni i Hercegovini u preriodu ‎1997-2017.g, veći dio toga perioda radi kao evaluator, s proMENTE organizacijom koja se bavi socijalnim istraživanjima, u Sarajevu i kao freelance konsultant . Posebno je zainteresiran za vizualizaciju Teorija promjene.

Venera Gudachi
Venera Gudachi

Doktorski kandidat na studiju Management informacionih tehnologija Evropskog Centra za Mir i Razvoj Ujedinjenih Naroda u Beogradu. Više od deset godina profesionalnog iskustva u upravljanju različitim razvojnim projektima/programima s različitim međunarodnim multilateralnim i bilateralnim organizacijama. Specijalizirana je u razvoju projekata, monitoring i evaluaciji sa posebnim fokusom na evaluaciju projektnih prijedloga u skolopu IPA Prekogranične saradnje i Transnacionalnih Programa Saradnje. Profesionalno uključena u provedbu kvalitativnih analiza, procesa strateškog planiranja i usluga jačanja kapaciteta lokalnoj zajednici. Tečno govori makedonski, albanski, engleski i španski.

Edin Šabanović
Edin Šabanović

Edin Šabanović, rođen je u Stocu 1961. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je diplomirao i magistrirao. Doktorsku disertaciju radi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pomoćnik je direktora u Agenciji za statistiku BiH. Bavi se anketnom metodoloogijom, uzorkovanjem, statistikom životnog standarda i inferencijalnom statistikom u uslovima neodgovora i nedostajućih podataka.