„Proces evaluacije projekta u okviru programa IPA CBC na Zapadnom Balkanu“

        Proces evaluacije svakog programa obavlja se u skladu sa evaluacijskim smjernicama PRAG i IPA, tako da se primjenjuju slični pristupi kada se vrši procjena projekta. Ovaj dio evaluacije je veoma važan pošto on pruža suštinski direktni rezultat uticaja projekta i vrijednosti, čime se olakšava odluka o pružanju podrške projektu. Pošto je čitav proces međusobno povezan, rezultati nekih evaluacija provedenih na projektnim ugovorima istraženi su kako bi se izvršilo upoređivanje nalaza sa ciljevima projekta u nadi da ćemo izvući neke zaključke.

 Praksa procjene projekta u programima IPA CBC:

Nacrt smjernica Komisije za period 2014-2018 naglašava da svaka vrsta evaluacije ima svoje prednosti i slabosti te da treba da bude prilagođena konkretnom pitanju na koje treba dati odgovor. Kad god je to moguće, evaluaciju treba posmatrati iz različitih uglova. Evaluacije mogu pružiti kvantifikovane dokaze, procjenu, utjecaj ili tematsku evaluaciju analizirajući paralelne aspekte projekta: inovacije, ICT, razvoj malih i srednjih preduzeća, horizontalni principi, uticaj na životnu sredinu, jednake mogućnosti i dr.

Procjena projekta u programima IPA CBC obuhvata tri faze procjene, kako je prikazano u sljedećem grafikonu.

Izvor: Proces evaluacije prema PRAG-u i smjernicama IPA programa

Performanse evaluacije podržane su nizom uslova uključujući mreže za tehničku procjenu, kriterijume selekcije i metodologiju procjene koristeći logičku konzistentnost cilj-aktivnost-rezultat. Važno je sagledati da li su predviđene aktivnosti realne, dobro definisane i opravdane i da li su indikatori izloženosti kvantifikovani i relevantni. Također se procenjuje i aspekt razvoja životne sredine, kao i aspekti društvenog i ekonomskog razvoja. Također se vrši i procjena podobnost troškova, poređenja troškova korisnika sa tržišnim stopama, kao i procjena troškova za nepodobnost i aritmetičke greške. Procjena kvaliteta zasniva se na sistemu bodovanja. Svaka grupa kriterijuma obično se ocjenjuje na osnovu nekoliko kategorija procjene, kao što je prikazano u sljedećem grafikonu:

Izvor: na osnovu evaluacijskih mreža nekoliko programa IPA CBC

Posljednji procesi evaluacije obuhvataju provjeru kompatibilnosti sa Strateškom procjenom utjecaja na životnu sredinu u okviru Programa saradnje kako bi se izbjegli potencijalni projekti koji mogu štetno utjecati na komponente životne sredine prema Direktivi 2001/42 / EC.

 Proces kvalitetne i tehničke procjene predstavlja veoma važan dio evaluacije projekta jer osigurava da projekat bude relevantan za prioritete i mjere specifičnog programa te da li se pravilno uklapa u političko, geografsko, socio-ekonomsko i kulturno okruženje. Ovo je najupečatljiviji i najdirektniji dio koji se odnosi na procjenu održivosti i izvodljivosti projekta, njegovu profitabilnost, ne samo u monetarnom smislu, već i u pogledu korištenih sredstava naspram dobijenih rezultata. Prema Izvještaju I- Evaluacija ugovora o dodjeli granta od strane EIDHR-a, IPA projekti su relevantni za ciljeve programa, što je rezultiralo u umjerenoj efikasnosti i pokazalo pozitivnu saradnju među zajednicama. Održivost je pokazala bolje rezultate u infrastrukturnim projektima, dok utjecaj na ekonomski rast nema velikog značaja. Vidljiva je saradnja, razmjena znanja i umrežavanje među partnerima. Pored toga, nalazi IBF International Consulting-a pokazali su slične rezultate o relevantnosti projekta, odnosno efikasnosti na zadovoljavajućem nivou na ukupnim tehničkim i kadrovskim kapacitetima. Rezultati koji se odnose na održivost projekta i utjecaj veoma su slični prvoj evaluaciji. Osim toga, na osnovu nalaza Izvještaja o evaluaciji utjecaja Republike Bugarske, programi CBC-a su u socio-kulturnim aspektima ishodovali pozitivno, i umjereno u socio-ekonomskom aspektu. Glavni doprinos je ostvaren u uspostavljanju i održavanju dugoročnih partnerstava.

Na osnovu evaluacije projekata u okviru programa IPA CBC, primenjeni su pristupi na osnovu potražnje (“demand-driven approach”) i pristup odozdo prema gore (“bottom-up approach”), sa posebnim fokusom na saradnji između zemalja. Dobijeni rezultati doprinjeli su povećanju faktora rasta, poboljšanju konkurentnosti preduzeća, poboljšanju alata za bolju zaštitu životne sredine i sprečavanju rizika, ali bez značajnog doprinosa na aspekt ekonomske i socijalne integracije. Glavni efekti CBC-a ne mogu se mjeriti budući da postavljeni indikatori ne omogućavaju kvantitativnu procjenu. Ono što se cijeni jeste koherentnost projekta sa različitim lokalnim / nacionalnim / EU strategijama. Pristup zajedničkog učenja i razmjena najboljih praksi i modela među partnerima jeste jedno od najjačih sredstava CBC-a.

Preporuke:

Jedna od preporuka za donosioce politika u kontekstu programa IPA CBC biće uključivanje nekih alata za procjenu u cilju promocije projekata koji generišu relevantna strateška trajna poboljšanja, poduzimanje konkretnih radnji koje doprinose većim inicijativama i strategijama, stavljanje posebnog naglaska na pristup usmjeren prema rezultatima i konvergencija ka programima regionalne konkurentnosti i zapošljavanja. U tom pogledu, preporuke za relevantne korisnike i projektne partnere bile bi da se više usmjere na projektne aktivnosti koje promovišu aktivnosti sekvenciranja i korištenje već postojećih izvora, sa posebnom pažnjom na inovacije, uključivanje ICT-a i platforme za ljudski razvoj koje su stalno u skladu sa lokalnim / regionalnim / nacionalnim / EU strategijama.

 

Referentna literature:

 1. AETS (2017) “Evaluacija finalnog izvještaja IPA programa prekogranične saradnje 2007-2013 Ugovor N ° 2015/366156/1 FWC COM 2011 – Lot 1 – Studije i tehnička pomoć u svim sektorima EuropeAid / 129783 / C / SER / Multi, finansiran od strane EU
 2. Bolji propisi http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_36_en.htm (preuzeto 21.08.2013)
 3. Bulgarian Consultancy Organization Ltd. (2016) / Bugarska konsultantska organizacija doo (2016) “Izveštaj o procjeni utjecaja” IPA prekograničnih programa 2007-2013
 4. Evropska komisija IPA II 2014-2020 “Procjena i mapiranje rizika od katastrofa u više zemalja”
 5. Evropski fond za regionalni razvoj i Kohezioni fond “Koncepti i ideje – Monitoring i evaluacija u praksi evropske kohezione politike 2014”
 6. IBF International Consulting (2014) “Izvještaj I- Evaluacija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (grantova) implementiranih i finansiranih od strane IPA i EIDHR “
 7. INTERACT, Priručnik za evaluaciju i odabir projekata 2007-2013
 8. INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN PROGRAMME ” Priručnik za implementaciju projekta”, i ” Kriterijumi za izbor projekta ” 2014-2020
 9. intERREG-IPA CBC Programmes Manual, Aneks 4.2 – Pravila rada Radne grupe za procjenu, 2016
 10. Evaluacijska strategija za Evropske strukturne fondove”
 11. Učešće (2017) “Evaluacija Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II)”
Venera Gudachi
Venera Gudachi

Doktorski kandidat na studiju Management informacionih tehnologija Evropskog Centra za Mir i Razvoj Ujedinjenih Naroda u Beogradu. Više od deset godina profesionalnog iskustva u upravljanju različitim razvojnim projektima/programima s različitim međunarodnim multilateralnim i bilateralnim organizacijama. Specijalizirana je u razvoju projekata, monitoring i evaluaciji sa posebnim fokusom na evaluaciju projektnih prijedloga u skolopu IPA Prekogranične saradnje i Transnacionalnih Programa Saradnje. Profesionalno uključena u provedbu kvalitativnih analiza, procesa strateškog planiranja i usluga jačanja kapaciteta lokalnoj zajednici. Tečno govori makedonski, albanski, engleski i španski.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.