Kapaciteti javne uprave za monitoring i evaluacije

Autor: Nijaz Avdukić

U Bosni i Hercegovini općenito, a i u javnoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine,  kapaciteti za apsorpciju EU fondova i za provođenje monitoringa i evaluacije  (procjene utjecaja ili vrednovanja) projekta/zakona/politika su izuzetno niski…

Bosna i Hercegovina trenutno povlači evropske pretpristupne fondove koji se kreću oko 500 miliona eura u sedmogodišnjem razdoblju, sa procentom apsorpcije više od 90%, što nas upućuje na zaključak da BiH ima dobre apsorpcijske kapacitete. Međutim, ovi pretpristupni fondovi se implementiraju centraliziranim sistemom, gdje je Evropska komisija zadužena za sve nabavke, raspisivanja i odobravanja projekta i na kraju  za provođenje evaluacija tih projekta. Međutim, praksa je pokazala da u svim istočnoevropskim  zemljama, pa tako i u Bosni i Hercegovini, generalno  postoje problemi koji su vezani za apsorpcijske kapacitete za evropske fondove, ali i kapaciteti za provođenje monitoringa i evaluacije projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova. Za implementaciju evropskih fondova,  sve zemlje su u obavezi razviti sistem monitoringa a u jednom dijelu i sistem evaluacije ( strateških dokumenata, programa i projekata) , što predstavlja jedan od ključnih elemenata implementacije pretpristupnih a kasnije i strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

Istraživanje, ove oblasti, je rađeno krajem 2016. godine u federalnim i kantonalnim institucijama i dio je šireg istraživanja koje je imalo za cilj da analizira apsorpcijske kapacitete za EU fondove u BiH i FBiH.[1] S obzirom na to da izgradnja ovih kapaciteta traje relativno dugo, ovim istraživanjem smo željeli da provjerimo trenutne kapacitete za monitoring i evaluaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ( federalne institucije i kantonalne vlade), a u cilju jačanja i blagovremene pripreme za veću apsorpciju.

Generalno u javnoj upravi u Federaciji BiH, je nedovoljno  razumijevanje pojma evaluacije ( i monitoringa) i ključnih elemenata evaluacije.  Provođenje evaluacija unutar javnih službi u Federaciji Bosne i Hercegovine je nedovoljno i sporadično.  Jedan od razloga za slabo razumijevanje je da od svih ispitanika samo njih 17,4% je izjavilo da je u posljednje tri godine učestvovalo na nekim od treninga iz oblasti monitoringa ili evaluacije. Ovo ukazuje na to da se unutar javne uprave  ne pridaje dovoljna pažnja ovim oblastima, kao i da ne postoji dovoljno jasna obaveza provođenja istih u sistemu  javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Gotovo 61% anketiranih predstavnika federalnih i kantonalnih institucija uglavnom smatraju da u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoje materijalni i ljudski kapaciteti za praksu monitoringa, odnosno praćenje stanja u oblastima nadležnosti, uprkos činjenici da, prema  74% anketiranih, njihova institucija posjeduje odgovarajuće baze podataka koje se mogu koristiti za monitoring. Nadalje,  više od 2/3 ispitanika smatra da u našem statističkom sistemu ne postoji odgovarajući indikatori  potrebni za monitoring tj. praćenje stanja u pojedinim oblastima.

Kada je u pitanju poznavanje evaluacije u Federaciji Bosne i Hercegovine općenito postoji loše poznavanje i shvatanje značaja evaluacije jer je samo 26% ispitanika odgovorilo da su službenici  unutar javne uprave svjesni svrhe i značaja evaluacija ili procjene utjecaja projekta/zakona/politike.

[1] Istraživanje koje rađeno u okviru izrade magistarskog rada : Menadžment javne uprave u funkciji povećanja apsorpcionih kapaciteta u BiH i FBiH, Nijaz Avdukić, Ekonomski fakultet, septembar 2017. godine

Nijaz Avdukic
Nijaz Avdukic

M.Sc. Nijaz Avdukić je rođen 1976. Godine. Ima više od 15 godina stručnog radnog iskustva u privatnom i javnom sektoru. Iskustvo je sticao u prehrambenom, trgovačkom i sektoru za proizvodnju električne energije. U javnom sektoru se bavi strateškim planiranjem. U posljednih 6 godina zaposlen u Federalnom zavodu za programiranje razvoja kao pomoćnik direktora za razvojno planiranje.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.